Traductor

ABP - TIC - TAC


"El Aprendizaje basado en proyectos NO es una innovación en el sistema educativo, aunque pueda serlo para un centro o para un docente en particular: el ABP es una estrategia metodológica con más de un siglo de historia, cuyas fortalezas y debilidades son bien conocidas y que ha sido utilizado – de diversas maneras, pues es una estrategia abierta – por un sinnúmero de docentes en las más variadas situaciones."
Fernando Trujillo - @ftsaez


Cada vegada són més els centres que inicien el camí de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) en etapes educatives distintes a l'Educació Infantil on aquest tipus de metodologia s'empra de forma generalitzada des de fa temps. L'escola rural també és un exemple de l'ABP,

La primera acció que es realitza és llevar el llibre de text de l'àrea o àrees corresponents, convivint, d'aquesta forma, dos tipus d'estratègies pedagògiques: ABP i metodologia (més o menys tradicional) basada en el llibre.

És necessari eliminar el llibre de text? Pot ser sí o pot ser no. Depèn de l'ús: Si s'utilitza aquest material de forma prèviament seqüenciada i esdevé el nucli sobre el que gira tota l'acció educativa, evidentment cal suprimir-lo. Però si es fa servir com a complement d'un procés on intervenen altres instruments i s'integra, sense dirigir, dins el disseny curricular establert al centre i a l'aula, no impossibilita el desenvolupament d'aprenentatges basats en projectes.

El que sí es fa necessari és la creació d'una estructura que possibilite aquest tipus de metodologia en dues vessants: la del professorat i la de l'alumnat.

D'una banda, el professorat ha de disposar d'elements suficients que faciliten el treball col·laboratiu amb companys del mateix centre i d'altres escoles.

D'altra, a l'abast de l'alumnat, s'han de ficar els recursos necessaris per a que desenvolupen les capacitats previstes al projecte.

Tot el procés passa pel disseny d'una organització estable, forta i flexible que facilite les tasques de mestres i alumnes. És ací on intervenen les TIC i les TAC (més enllà de l'ús de la PDI):
  • Fomentant la comunicació i col·laboració entre docents i alumnes en qualsevol sentit (docents-docents, docents-alumnes i alumnes-docents).
  • Afavorint la creació i difusió de materials i recursos.
  • Oferint diferents accessos a la informació (base de qualsevol projecte).
  • Possibilitant la creació d'entorns personals d'aprenentatge.

L'ABP no es tradueix en llevar un llibre de text (pot ser,en el pitjor dels casos, substituint-lo per fotocòpies), l'ABP implica un canvi en la base del disseny pedagògic d'un centre (més enllà d'una o dues aules) i passa per disposar d'una infraestructura suficientment eficient (ací participen les TIC i les TAC) que permeta desenvolupar totes les competencies previstes.


Jclic, HTML5, Drive, Sites
Modifica l'entrada:


El proper 31 d'agost el servei d'allotjament web oferit per Google Drive deixarà d'estar disponible (més informació).

Disposem de diferents alternatives però resulten complexes, reduint considerablement les possibilitats de disposar d'un servei d'allotjament web gratuït. Per exemple, Dropbox ja no ofereix la carpeta Public de manera gratuïta.

En el cas de que tinguem projectes JClic allotjats a Drive, en previsió de futurs problemes podem traslladar els arxius a Google Sites i executar-los amb una ordre com aquesta:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=https://sites.google.com/site/adreça-del-lloc/nom-arxiu-inicial.jclic.zip&lang=ca

Podem associar l'enllaç a una paraula o imatge dins d'un blog per tal de facilitar la navegació.

Cal tenir present que Sites sols permet l'allotjament fins a 100 Mb, cosa per la qual caldrà crear tants llocs com siga necessari.

Els arxius els pujarem com a fitxers adjunts. És convenient organitzar-los en diferents subpàgines.

Actualment, des del passat 15 de juliol, podem exportar els projectes JClic a  HTML5 (més informació). Aquest fet suposa un enorme avantatge, podrem accedir als treballs des de qualsevol dispositiu; però a la vegada també haurem de disposar d'un espai web on poder allotjar els projectes.

Sembla que molt prompte tindrem a l'abast una nova biblioteca de projectes JClic totalment operativa on, si s'escau, poder allotjar els nostres arxius.